Využívajte zľavu 5% a výhody pre registrovaných.
Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Základné ustanovenia

 

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

Účelom spracovania osobných údajov je

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

Vaše práva / práva poskytovateľa osobných údajov

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018